1. Dane osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Nazwa podmiotu: CARMELITAS MISIONERAS
Adres: Vía del Casaletto, 115. 151 - Roma
Telefon: +39 39 17 13 51 60

E-mail: dprotecciondatos@carmelitasmisioneras.org

2. Przetwarzanie danych zebranych za pośrednictwem serwisu

CARMELITAS MISIONERAS, jako administrator danych, zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników oraz ochrony i bezpieczeństwa ich danych osobowych. W związku z tym Użytkownik jest informowany o sposobie, w jaki CARMELITAS MISIONERAS zbiera, przetwarza i chroni dane osobowe, które są przekazywane za pośrednictwem strony internetowej CARMELITASMISIONERAS.ORG (dalej „Witryna internetowa").

Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszą polityką prywatności, która została sporządzona w jasny i prosty sposób, aby ułatwić jej zrozumienie oraz swobodne i dobrowolne określenie, czy chce przekazać swoje dane osobowe firmie CARMELITAS MISIONERAS.

W przypadku użytkowników poniżej 14 roku życia nie będą mogli bezpośrednio podać swoich danych osobowych, dlatego w takim przypadku użytkownik oświadcza, że ​​uzyskał stosowne upoważnienie od swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych.

Podobnie, gdy użytkownik przekazuje dane firmie CARMELITAS MISIONERAS za pośrednictwem Witryny, gwarantuje to, że podane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą powstać w wyniku naruszenia taki obowiązek.

W przypadku, gdy podane dane należą do osoby trzeciej, użytkownik gwarantuje, że poinformował tę osobę trzecią o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie i uzyskał upoważnienie do przekazania jej danych firmie CARMELITAS MISIONERAS we wskazanych celach.

2.1. Cele leczenia i legalność zabiegu.

Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie i wyłącznie za pomocą środków udostępnionych za pośrednictwem Serwisu.

CARMELITAS MISIONERAS będzie traktować dane użytkowników w sposób uczciwy i przejrzysty w następujących konkretnych celach i ze względu na ich zasadność:

 • Odpowiedz na prośbę o informacje przesłane za pośrednictwem kontaktowych wiadomości e-mail opublikowanych w tej witrynie.
 • Zarządzaj wysyłaniem Newslettera lub Newslettera CARMELITAS MISIONERAS do użytkowników, którzy je zapisali. Wymagana będzie wyraźna zgoda zainteresowanych stron, które subskrybują tę usługę.
 • Zarządzaj sekcją prywatną dla sióstr „W rodzinie” oraz danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym użytkownika. Wymagana będzie wyraźna zgoda zainteresowanych stron, które mają dostęp do tego formularza.
 • W CARMELITAS MISIONERAS przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi i przetwarzania Twojego wniosku o rejestrację w odpowiedniej działalności, a także w celu przesyłania Ci informacji różnymi środkami, w tym elektronicznymi, dotyczącymi naszych kursów / kongresów / działań w przypadku, gdy mamy wyraziłeś zgodę. Podstawą legitymizacji jest zawarcie umowy o świadczenie usług i wyraźna zgoda zainteresowanej strony.
 • Twoje dane będą przetwarzane w celu zarządzania Twoją relacją z podmiotem w związku z Twoim udziałem w prezentacji. Podstawą legitymizacji jest stosunek prawny istniejący między stronami oraz zgoda, której nam udzielasz jako zainteresowanej stronie.
 • Wysyłaj do użytkownika komunikaty zawierające informacje o działalności CARMELITAS MISIONERAS. Podstawą legitymizacji jest z jednej strony uzasadniony interes Odpowiedzialnego w wysyłaniu tego rodzaju komunikatów, gdy istnieje wcześniejszy stosunek umowny między użytkownikiem a Odpowiedzialnym, bez uszczerbku dla możliwości wniesienia sprzeciwu przez zainteresowaną stronę w dowolnym momencie . Z drugiej strony, gdy użytkownik nie utrzymuje wcześniejszego stosunku umownego z Odpowiedzialnym, podstawą legitymizującą będzie zgoda użytkownika na otrzymywanie tego rodzaju komunikacji.
 • Przestrzegaj prawnie ustanowionych zobowiązań. Podstawą legitymizującą jest prawny obowiązek Odpowiedzialnego.

Co do zasady, dane wymagane za pośrednictwem Serwisu dla realizacji powyższych celów są obowiązkowe, więc odmowa ich podania przez użytkownika może uniemożliwić Odpowiedzialnemu realizację w / w celów.

2.2 Cofnięcie zgody.

Zaakceptowanie przez użytkownika możliwości przetwarzania lub przenoszenia jego danych zawsze będzie odwołalne. Aby cofnąć tę zgodę, użytkownicy mogą skontaktować się z CARMELITAS MISIONERAS za pośrednictwem kanałów wskazanych powyżej.

Cofnięcie zgody nie wpłynie na zabiegi, które zostały zgodnie z prawem przeprowadzone przed tym cofnięciem.

2.3 Przekazywanie lub przekazywanie danych stronom trzecim.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom, zgodnie z powyższymi celami:

 • Podmioty bankowe w celu dokonania płatności za zamówione usługi lub produkty.
 • Administracje publiczne, zgodnie z przepisami prawa.
 • Do sądów i trybunałów, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy.

Podobnie dane mogą być udostępniane dostawcom, którzy świadczą usługi i którzy wymagają dostępu do danych, za który odpowiada CARMELITAS MISIONERAS. Firma CARMELITAS MISIONERAS przez cały czas gwarantuje, że osoby trzecie, z którymi zawiera umowy, dopuszczają przestrzeganie obowiązujących przepisów, aw żadnym wypadku nie będzie traktować ich w celach innych niż wskazane przez CARMELITAS MISIONERAS.

2.4 Prawa zainteresowanej strony.

Użytkownik może w dowolnym czasie i bezpłatnie:

 • Uzyskaj informacje o tym, czy osoba odpowiedzialna przetwarza dane osobowe, które dotyczą użytkownika, czy nie.
 • Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych.
 • Popraw niedokładne lub niekompletne dane.
 • Żądać usunięcia swoich danych, gdy między innymi dane nie są niezbędne do celów, które motywowały ich zebranie lub Ty jako zainteresowana strona wycofasz udzieloną zgodę.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych przez Odpowiedzialnego.
 • Uzyskać od Strony odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania danych w przypadku spełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w przepisach o ochronie danych.
 • Żądać przenoszenia danych podanych przez użytkownika w przypadkach przewidzianych regulaminem.

Aby skorzystać z powyższych praw, użytkownik musi skontaktować się z Odpowiedzialnym za pośrednictwem adresu pocztowego CARMELITAS MISIONERAS lub adresu e-mail wskazanego powyżej IOD, należycie udokumentując swoją tożsamość, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

W każdym przypadku użytkownik jest informowany, że jeśli uzna, że ​​firma CARMELITAS MISIONERAS naruszyła lub była w stanie naruszyć prawa uznawane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, może w tej sprawie złożyć skargę do odpowiedniego organu kontrolnego. ochrony danych.

2.5 Okres przechowywania danych.

CARMELITAS MISIONERAS będzie przechowywać dane osobowe użytkowników wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niezależnie od powyższego, okres ten może zostać przedłużony do czasu przedawnienia wszelkich obowiązków wynikających z relacji Pana / Pani ze Stroną Odpowiedzialną.

2.6 Zmiany w Polityce prywatności.

CARMELITAS MISIONERAS zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki prywatności w sposób uznaniowy, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Kontakt

The Misjonarze karmelitańscy Jesteśmy w krajach 39 na całym świecie.

Aby skontaktować się z General House:

Kalendarz

Styczeń 2021

Lun Marzec poślubić Jue rywalizować sob Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Możesz być zainteresowany

Cytuje logo uniwersytetu mistyka Cytuje logo uniwersytetu mistyka Logo strony Cipecar w kolorze białym Logo strony Watykanu

Subskrypcja biuletynu

Pudełko Holler