Polityka prywatności

1) Dane administratora danych

Nazwa organizacji: CARMELITAS MISIONERAS
Adres: Via del Casaletto, 115. 151- Roma
Telefon: +39 39 39 17 13 51 60

E-mail: dprotecciondatos@carmelitasmisioneras.org

2) Przetwarzanie danych zebranych za pośrednictwem strony internetowej

CARMELITAS MISIONERAS, jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników oraz ochrony i bezpieczeństwa ich danych osobowych. Z tego powodu Użytkownik jest informowany o sposobie, w jaki CARMELITAS MISIONERAS zbiera, traktuje i chroni dane osobowe przekazane mu za pośrednictwem swojej strony internetowej CARMELITASMISIONERAS.ORG (dalej "CARMELITAS MISIONERAS.ORG").Strona internetowa").

Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą politykę prywatności, która została napisana w jasny i prosty sposób, aby ułatwić jej zrozumienie oraz aby swobodnie i dobrowolnie określić, czy chce przekazać swoje dane osobowe CARMELITAS MISSIONERAS.

W przypadku użytkowników poniżej 14 roku życia, nie będą oni mogli podać bezpośrednio swoich danych osobowych, dlatego w tym przypadku użytkownik oświadcza, że uzyskał odpowiednie upoważnienie od rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Podobnie, kiedy użytkownik dostarcza dane do CARMELITAS MISIONERAS poprzez stronę internetową, gwarantuje, że dostarczone dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne, będąc odpowiedzialnym za wszelkie szkody lub krzywdy, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą być spowodowane w konsekwencji niewypełnienia tego zobowiązania.

W przypadku, gdy dostarczone dane należą do osoby trzeciej, użytkownik gwarantuje, że poinformował tę osobę trzecią o aspektach zawartych w tym dokumencie i uzyskał jej zgodę na dostarczenie jej danych do CARMELITAS MISIONERAS w wyżej wymienionych celach.

2.1. Cele przetwarzania i legalność przetwarzania.

Zbieranie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą środków dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

CARMELITAS MISSIONERAS będzie przetwarzać dane użytkownika w sposób uczciwy i przejrzysty w następujących szczególnych celach i uzasadnieniach:

 • Aby odpowiedzieć na Twoją prośbę o informacje złożoną za pośrednictwem e-maili kontaktowych opublikowanych na tej stronie.
 • Aby zarządzać wysyłaniem Newslettera CARMELITAS MISSIONERAS do użytkowników, którzy się na niego zapisali. Wymagana będzie wyraźna zgoda zainteresowanych osób, które zapiszą się na tę usługę.
 • W celu zarządzania prywatną sekcją dla sióstr "En Familia" oraz danymi przekazanymi poprzez formularz rejestracyjny użytkownika. Wymagana będzie wyraźna zgoda zainteresowanych stron uzyskujących dostęp do tego formularza.
 • W CARMELITAS MISIONERAS przetwarzamy Twoje dane w celu zarządzania i przetwarzania Twojego wniosku o rejestrację w odpowiedniej działalności, jak również w celu wysyłania Ci informacji za pomocą różnych środków, w tym środków elektronicznych, związanych z naszymi kursami/kongresami/działalnością w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę. Prawnie uzasadnioną podstawą jest realizacja umowy o świadczenie usług oraz wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu zarządzania relacjami z podmiotem przy okazji udziału w konferencji. Podstawą legitymizującą jest stosunek prawny istniejący między stronami oraz zgoda, której udzielasz nam jako osoba, której dane dotyczą.
 • Aby wysyłać do użytkownika komunikaty z informacjami o działalności CARMELITAS MISIONERAS. Podstawą prawną jest z jednej strony uzasadniony interes Kontrolera w wysyłaniu tego typu komunikatów, gdy istnieje wcześniejszy stosunek umowny między użytkownikiem a Kontrolerem, bez uszczerbku dla możliwości sprzeciwu zainteresowanej strony w dowolnym momencie. Natomiast w sytuacji, gdy użytkownika nie łączy z Administratorem wcześniejszy stosunek umowny, uzasadnioną podstawą będzie zgoda użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikacji.
 • Wypełnienie prawnie ustanowionych obowiązków. Prawnie uzasadnioną podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych.

Co do zasady, dane wymagane za pośrednictwem Serwisu w wyżej wymienionych celach są obowiązkowe, a odmowa ich podania przez użytkownika może uniemożliwić Administratorowi Danych realizację wyżej wymienionych celów.

2.2 Wycofanie zgody.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie lub przekazywanie jego danych jest zawsze odwołalna. W celu cofnięcia tej zgody, użytkownicy mogą skontaktować się z CARMELITAS MISIONERAS poprzez kanały wskazane powyżej.

Cofnięcie zgody nie wpływa na operacje przetwarzania przeprowadzone zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

2.3 Przekazywanie lub przekazywanie danych osobom trzecim.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom, zgodnie z wyżej wymienionymi celami:

 • Instytucje bankowe, w celu dokonania płatności za zamówione usługi lub produkty.
 • Administracja publiczna, z mocy prawa.
 • Do sądów i trybunałów, gdy wymaga tego prawo.

Podobnie dane mogą być udostępniane dostawcom, którzy świadczą usługi i którzy wymagają dostępu do danych na odpowiedzialność CARMELITAS MISSIONERAS. W każdym momencie CARMELITAS MISIONERAS zagwarantuje, że osoby trzecie, z którymi zawrze umowy, pozwalają na przestrzeganie obowiązujących przepisów i w żadnym wypadku nie będą ich przetwarzać w celach innych niż wskazane przez CARMELITAS MISSIONERAS.

2.4 Prawa osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik może, w dowolnym momencie i nieodpłatnie:

 • Uzyskanie informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika, czy też nie.
 • Dostęp do swoich danych osobowych.
 • Poprawić niedokładne lub niekompletne dane.
 • Zażądaj usunięcia swoich danych, gdy m.in. nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub Ty jako osoba, której dane dotyczą, wycofasz swoją zgodę.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przez Administratora Danych.
 • Uzyskania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych w przypadku spełnienia którejkolwiek z przesłanek przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • Żądania przeniesienia danych podanych przez użytkownika w tych przypadkach, które są przewidziane przepisami.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, użytkownik musi skontaktować się z osobą odpowiedzialną, za pośrednictwem adresu pocztowego CARMELITAS MISIONERAS lub adresu e-mail DPO wskazanego powyżej, należycie akredytując swoją tożsamość, na warunkach ustalonych w obowiązujących przepisach.

W każdym przypadku użytkownik jest informowany, że gdy uzna, że CARMELITAS MISSIONERAS naruszyła lub mogła naruszyć prawa uznane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, może złożyć skargę do odpowiedniego organu kontroli ochrony danych.

2.5 Okres przechowywania danych.

CARMELITAS MISSIONERAS będzie przechowywał dane osobowe użytkowników tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Bez uszczerbku dla powyższego, termin ten może zostać przedłużony do czasu przedawnienia wszelkich zobowiązań wynikających z jego relacji z Kontrolerem.

2.6 Zmiany w Polityce Prywatności.

CARMELITAS MISSIONERAS zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

pl_PLPL
Share This