Korzystanie z tego portalu internetowego, jak również z subdomen i/lub katalogów (zwanych dalej łącznie "Witryną") podlega zarówno niniejszym Ogólnym Warunkom Użytkowania, jak i warunkom szczegółowym (zwanym dalej "Warunkami Szczegółowymi"), które w zależności od przypadku mogą regulować korzystanie z niektórych usług oferowanych w ramach tego portalu. Dlatego przed skorzystaniem z tych usług, Użytkownik musi również dokładnie przeczytać zarówno niniejszą Informację prawną, jak i, w stosownych przypadkach, odpowiadające jej Warunki szczegółowe. Podobnie, korzystanie z Witryny podlega również wszelkim powiadomieniom, przepisom użytkowania i instrukcjom, które, gdy zostaną podane do wiadomości Użytkownika przez CARMELITAS MISSIONERAS, zastąpią, uzupełnią i/lub zmodyfikują niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania. Poprzez samo korzystanie z Witryny lub którejkolwiek z witryn zawartych na stronie internetowej, Użytkownik oświadcza, że akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania.

Dlatego też, jeśli nie zgadzają się Państwo z rozważaniami wyszczególnionymi w niniejszej Informacji prawnej, prosimy o niekorzystanie z Witryny, ponieważ jakiekolwiek korzystanie z niej lub z usług i treści w niej zawartych będzie oznaczało akceptację warunków prawnych określonych w niniejszym tekście.

CARMELITAS MISSIONERAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Witrynie bez uprzedniego powiadomienia, w celu aktualizacji, poprawiania, modyfikacji, dodawania lub usuwania zawartości Witryny lub jej wyglądu. Zawartość i usługi Witryny są okresowo aktualizowane. Ponieważ aktualizacja informacji nie jest natychmiastowa, sugerujemy, aby zawsze sprawdzać aktualność i dokładność informacji, usług i treści zawartych na Stronie. Podobnie, warunki i zasady zawarte w niniejszej Informacji prawnej mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nimi przy ponownej wizycie w Witrynie.

Dostęp do niektórych sekcji lub działów tej strony może przekierować Cię na inne strony CARMELITAS MISIONERAS, gdzie również znajdziesz odpowiednie Ogólne Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności, które są zgodne z tymi zawartymi na niniejszej stronie.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem dostarczenia informacji określonym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej przedstawiono następujące dane identyfikujące właściciela portalu CARMELITAS MISSIONERAS.

Podmiot o nazwie CARMELITAS MISSIONERAS z siedzibą przy Via del Casaletto nr 115, 00151, Rzym (Włochy), posiadający numer identyfikacji podatkowej R2801733C, wpisany do rejestru podmiotów wyznaniowych pod numerem 008363.

W sieci carmelitasmisioneras.org  znajduje się szereg treści informacyjno-konsultacyjnych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub zapytań można się z nami skontaktować telefonicznie: 0034 646985397 e-mail: comunicacion@carmelitasmisioneras.org

2. UŻYTKOWNICY

Korzystanie z Witryny nadaje jej status Użytkownika (dalej "Użytkownik") i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Informacji prawnej oraz w Polityce prywatności.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Domena carmelitasmisioneras.org zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (dalej "zawartość") w Internecie należących do CARMELITAS MISIONERAS lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp.

UŻYTKOWNIK bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na wszelkie rejestracje, które mogą być niezbędne do uzyskania dostępu do określonych usług lub treści.

Przy tej rejestracji UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie informacji zgodnych z prawdą i prawem. W konsekwencji tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do jego sumiennego i poufnego używania. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług (takich jak czat, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które CARMELITAS MISSIONERAS oferuje za pośrednictwem swojego portalu oraz, tytułem przykładu, ale bez ograniczeń, do niewykorzystywania ich do (i) angażowania się w działania nielegalne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, nielegalnym, wspierającym terroryzm lub wymierzonym w prawa człowieka; (iii) wyrządzania szkód w systemach fizycznych i logicznych CARMELITAS MISSIONERAS, jej dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogłyby spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) prób dostępu i, w stosownych przypadkach, korzystania z kont e-mail innych użytkowników oraz modyfikowania lub manipulowania ich wiadomościami.

CARMELITAS MISIONERAS zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich komentarzy i wypowiedzi, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodzieży lub dzieciństwu, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu, lub które, w jego opinii, nie są odpowiednie do publikacji. W każdym przypadku, CARMELITAS MISIONERAS nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez użytkowników poprzez fora, czaty lub inne narzędzia uczestnictwa.

4. PRAWDZIWOŚĆ DANYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Niektóre z oferowanych usług wymagają uprzedniej rejestracji Użytkownika, w celu skorzystania z których musi on zarejestrować się jako Użytkownik strony CARMELITAS MISSIONERAS, musząc przeczytać i wyraźnie zaakceptować, w momencie poprzedzającym rejestrację w usłudze, warunki rejestracji oraz Politykę Prywatności.

Wszystkie informacje podane przez Użytkownika muszą być zgodne z prawdą. W tym celu Użytkownik gwarantuje autentyczność wszystkich danych przekazanych w konsekwencji wypełnienia niezbędnych formularzy do rejestracji i dostępu do niektórych usług. Użytkownik jest również odpowiedzialny za stałe aktualizowanie wszystkich informacji przekazanych CARMELITAS MISSIONERAS, tak aby odpowiadały one w każdej chwili rzeczywistej sytuacji użytkownika. W każdym przypadku, Użytkownik będzie jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie fałszywe lub niedokładne deklaracje i za wszelkie szkody wyrządzone CARMELITAS MISIONERAS lub osobom trzecim w wyniku dostarczonych informacji.

Każdy kto wysyła komunikaty do tej strony lub do jej właścicieli będzie odpowiedzialny za ich treść, również w odniesieniu do ich prawdziwości i dokładności, CARMELITAS MISIONERAS nie jest zatem odpowiedzialny za informacje i treści wprowadzone przez osoby trzecie. Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, CARMELITAS MISSIONERAS oddaje się do dyspozycji wszystkich użytkowników, władz i służb bezpieczeństwa, aby aktywnie współpracować w usuwaniu lub, w razie potrzeby, blokowaniu wszelkich treści, które mogłyby naruszać lub łamać przepisy krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że na stronie internetowej znajdują się treści, które mogą być podatne na taką klasyfikację, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściciela strony.

5. PRYWATNOŚĆ

 CARMELITAS MISSIONERAS spełnia wymogi Ustawa organiczna 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) oraz z wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w tej materii, a także prowadzi Politykę prywatności w zakresie danych osobowych, w której opisano sposób wykorzystania danych osobowych przez CARMELITAS MISSIONERAS, w której Użytkownik jest szczegółowo informowany o istotnych okolicznościach takiego wykorzystania oraz o środkach bezpieczeństwa stosowanych wobec jego danych osobowych w celu uniemożliwienia dostępu do nich nieupoważnionym osobom trzecim.

CARMELITAS MISIONERAS może używać plików cookies. Cookies to pliki tekstowe, które komputery wysyłają na dysk twardy użytkownika, aby ułatwić szybszy dostęp do wybranej strony internetowej. Celem plików cookie CARMELITAS MISIONERAS jest personalizacja usług, które oferujemy, dostarczając Ci informacji, które mogą Cię zainteresować. Pliki cookie nie pobierają informacji z Państwa komputera, ani nie określają miejsca, w którym się Państwo znajdują. Jeśli mimo to nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookie były instalowane na Państwa dysku twardym, prosimy o takie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, aby ich nie otrzymywać. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w każdym przypadku może dojść do pogorszenia działania strony internetowej.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

CARMELITAS MISIONERAS, sama lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również elementów na niej zawartych (włączając, ale nie ograniczając się do obrazów, dźwięku, audio, video, oprogramowania lub tekstów; marek lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej działania, dostępu i użytkowania, itp.), będących własnością CARMELITAS MISIONERAS lub jej licencjodawców.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy postanowień artykułów 8 i 32.1, drugi akapit, Prawa Własności Intelektualnej, reprodukcja, dystrybucja i publiczna komunikacja, w tym udostępnianie, całości lub części zawartości tej strony, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez upoważnienia CARMELITAS MISIONERAS, są wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej będących własnością CARMELITAS MISIONERAS. UŻYTKOWNIK może przeglądać elementy portalu, a nawet je drukować, kopiować i przechowywać na dysku twardym swojego komputera lub na innym nośniku fizycznym, o ile odbywa się to tylko i wyłącznie na jego osobisty i prywatny użytek. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, unikania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na stronie CARMELITAS MISSIONERAS.

7. KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI STRONY

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu ani usług oferowanych na nim lub za jego pośrednictwem do prowadzenia działalności sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym, szkodliwej dla praw i interesów osób trzecich lub mogącej w jakikolwiek inny sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z Serwisu.

Użytkownicy, którzy działają przeciwko wizerunkowi, dobremu imieniu lub reputacji CARMELITAS MISIONERAS, jak również ci, którzy nielegalnie lub oszukańczo używają projektów, logo lub zawartości Witryny i/lub naruszają w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej i przemysłowej Witryny lub jej zawartości i usług, będą odpowiedzialni przed CARMELITAS MISSIONERAS za swoje działania. Dla celów określonych w niniejszym dokumencie przez treści należy rozumieć m.in. teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologie, oprogramowanie, linki i inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, a także ich projekty graficzne i kody źródłowe. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od:

a) powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub w jakikolwiek inny sposób publiczne przekazywanie, przekształcanie lub modyfikowanie treści, chyba że właściciel odpowiednich praw zezwolił na to lub jest to prawnie dozwolone.

b) Ukrywać, manipulować lub w jakikolwiek sposób zmieniać "prawa autorskie" i inne dane identyfikujące zastrzeżenie praw przez CARMELITAS MISIONERAS lub jego właścicieli. 8.

8. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

CARMELITAS MISSIONERAS nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane między innymi: błędami lub pominięciami w treści, brakiem dostępności portalu lub transmisją wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo przyjęcia wszystkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć.

9. MODYFIKACJE

 CARMELITAS MISSIONERAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne, w swoim portalu bez uprzedzenia, mogąc zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i usługi świadczone za jego pośrednictwem, jak i sposób ich prezentacji lub umiejscowienia w portalu.

10. LINKI

W przypadku, gdy carmelitasmisioneras.org zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, CARMELITAS MISIONERAS nie sprawuje żadnego rodzaju kontroli nad tymi stronami i zawartością. W żadnym wypadku CARMELITAS MISSIONERAS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek linku należącego do zewnętrznej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, wiarygodności, dokładności, kompleksowości, prawdziwości, ważności i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z tych hiperłączy lub innych stron internetowych.

Podobnie, umieszczenie tych zewnętrznych połączeń nie oznacza żadnego rodzaju stowarzyszenia, połączenia lub uczestnictwa z połączonymi podmiotami.

 

11. PRAWO DO WYKLUCZENIA

CARMELITAS MISSIONERAS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedzenia, na własne żądanie lub na żądanie strony trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

12. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA

 12.1 Niewłaściwe korzystanie z witryny

CARMELITAS MISSIONERAS stworzyła portal internetowy carmelitasmisioneras.org w celu rozpowszechnienia swojej działalności i ułatwienia dostępu do swoich usług, ale nie może kontrolować wykorzystania tychże w jakikolwiek inny sposób niż ten przewidziany w niniejszej Informacji Prawnej; dlatego też dostęp do Witryny i prawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w niej są odpowiedzialnością osoby wykonującej te czynności, CARMELITAS MISIONERAS nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowe, nielegalne lub niedbałe wykorzystanie przez Użytkownika, ani za wiedzę, którą nieupoważnione osoby trzecie mogą mieć na temat rodzaju, warunków, cech i okoliczności wykorzystania przez Użytkowników Witryny i usług. Podobnie CARMELITAS MISSIONERAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane podszywaniem się pod osoby trzecie przez Użytkownika w jakiejkolwiek komunikacji prowadzonej za pośrednictwem Witryny.

12.2 Wykorzystanie treści

CARMELITAS MISSIONERAS udostępnia wszystkie treści swojej Witryny w dobrej wierze i dołoży wszelkich starań, aby były one stale aktualizowane i aktualne; niemniej jednak CARMELITAS MISSIONERAS nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za użytkowanie lub dostęp dokonany przez Użytkowników spoza obszaru, do którego skierowana jest Witryna, za co ostateczną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

12.3 Wirusy

 CARMELITAS MISSIONERAS zobowiązuje się do zastosowania wszelkich niezbędnych środków, aby spróbować zagwarantować Użytkownikowi brak wirusów, robaków, koni trojańskich i podobnych elementów na swojej Witrynie. Środki te nie są jednak nieomylne, dlatego nie może całkowicie zagwarantować braku takich szkodliwych elementów. W związku z tym CARMELITAS MISSIONERAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą one wyrządzić Użytkownikowi.

12.4 Niepowodzenia technologiczne

CARMELITAS MISSIONERAS zawarła wszystkie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania swojego Serwisu i dołoży wszelkich starań, aby nie dochodziło do przerw w jego działaniu, ale nie może zagwarantować braku awarii technologicznych, ani stałej dostępności Serwisu i usług w nim zawartych i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku braku dostępności i braku dostępu spowodowanego odłączeniem, awarią, przeciążeniem lub awarią sieci nie leżącą po stronie CARMELITAS MISSIONERAS.

13. OGÓLNIE

CARMELITAS MISIONERAS będzie ścigać niespełnienie niniejszych warunków, jak również każde niewłaściwe użycie swojego portalu, wykonując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą być zgodne z prawem.

14. ZMIANA TYCH WARUNKÓW I CZASU TRWANIA

 CARMELITAS MISSIONERAS może w każdej chwili zmodyfikować warunki określone w niniejszym dokumencie, które zostaną opublikowane w należytej formie. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie zależała od ich ekspozycji i będzie obowiązywała do czasu ich zmiany przez inne, odpowiednio opublikowane.

15. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Stosunek pomiędzy CARMELITAS MISIONERAS a UŻYTKOWNIKIEM będzie regulowany przez aktualne ustawodawstwo hiszpańskie, a wszelkie kontrowersje będą poddane sądom i trybunałom miasta Madryt.

 

Zapisz się do naszego biuletynu

Prywatność *

Nie wysyłamy spamu. Przeczytaj nasz polityka prywatności.

pl_PLPL
Share This