• Marzec!

  Wysyłam cię

  „W misji, będąc prorokami powszechnej komunii i braterstwa, aby humanizować i przekształcać rzeczywistość”
 • Rozumiem cię

  Święty Kościół

 • Kochaj Boga i kochaj swojego bliźniego

  To jest przedmiot mojej misji

 • Z Bogiem obecnym

Korzystanie z tego portalu internetowego oraz subdomen i / lub katalogów (zwanych dalej łącznie „Witryną”) podlega zarówno niniejszym Ogólnym warunkom użytkowania, jak i ich własnym warunkom szczególnym (dalej „Warunki Osoby fizyczne ”), które w zależności od przypadku mogą regulować korzystanie z niektórych oferowanych w nich usług. Dlatego przed skorzystaniem z tych usług Użytkownik musi również uważnie przeczytać zarówno niniejszą Nota prawna, jak i, w stosownych przypadkach, odpowiednie Warunki szczegółowe. Podobnie, korzystanie z Witryny podlega również wszelkim powiadomieniom, regulaminom użytkowania i instrukcjom przekazanym Użytkownikowi przez CARMELITAS MISIONERAS, które zastępują, uzupełniają i / lub modyfikują niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania. Przez samo korzystanie z Witryny lub którejkolwiek z witryn zawartych w serwisie, Użytkownik wyraża pełną akceptację niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

W związku z tym, jeśli kwestie wyszczególnione w niniejszej informacji prawnej nie zostały uwzględnione w Twojej umowie, prosimy o niekorzystanie z Witryny, ponieważ jakiekolwiek wykorzystanie jej lub usług i treści w niej zawartych będzie oznaczać akceptację warunków prawnych zawartych w niniejszej tekst.

CARMELITAS MISIONERAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Witrynie bez wcześniejszego powiadomienia w celu aktualizacji, poprawiania, modyfikowania, dodawania lub usuwania zawartości Witryny lub jej projektu. Zawartość i usługi Serwisu są okresowo aktualizowane. Ponieważ aktualizacja informacji nie jest natychmiastowa, sugerujemy, aby zawsze sprawdzać ważność i dokładność informacji, usług i treści zgromadzonych w Witrynie. Podobnie warunki i warunki zawarte w niniejszej informacji prawnej mogą się różnić, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tymi warunkami podczas ponownej wizyty w Witrynie.

Dostęp do niektórych sekcji lub sekcji tej witryny internetowej może przekierowywać Cię do innych stron CARMELITAS MISIONERAS, na których znajdziesz również odpowiednie Ogólne Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności, wszystkie zgodne z zawartymi na tej stronie .

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, poniżej przedstawiono dane identyfikujące właściciela portalu internetowego CARMELITAS MISJONARZE.

Podmiot o nazwie CARMELITAS MISIONERAS ma siedzibę pod adresem Vía del Casaletto no. 115, 00151 Rzymu (Włochy), NIF R2801733C zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Religijnych pod numerem 008363.

W sieci www.carmelitasmisioneras.org  Istnieje szereg treści informacyjnych i doradczych, aw przypadku jakichkolwiek pytań lub pytań można skontaktować się z nami pod numerem tel .: 0034 646985397 e-mail: comunicacion@carmelitasmisioneras.org

2. UŻYTKOWNICY

Korzystanie z Witryny określa stan Użytkownika Witryny (zwanego dalej „Użytkownikiem”) i oznacza pełną i nieograniczoną akceptację każdego z postanowień zawartych zarówno w niniejszej Informacji Prawnej, jak iw Polityce Prywatności.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Domena carmelitasmisioneras.org zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej „treścią”) w Internecie należących do CARMELITAS MISIONERAS lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp.

UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na rejestrację niezbędną do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści.

We wspomnianym rejestrze UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do starannego i poufnego korzystania z niego. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego wykorzystywania treści i usług (takich jak usługi czatu, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które CARMELITAS MISIONERAS oferuje za pośrednictwem swojego portalu oraz o charakterze informacyjnym, ale nie ograniczonym, do nieużywania ich (i) angażować się w działania niezgodne z prawem, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniać treści lub treści propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, nielegalnym, propagujące terroryzm lub naruszające prawa człowieka; (iii) powodować uszkodzenia systemów fizycznych i logicznych firmy CARMELITAS MISIONERAS, jej dostawców lub stron trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) próbować uzyskać dostęp i, w stosownych przypadkach, korzystać z kont e-mail innych użytkowników oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

CARMELITAS MISIONERAS zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich komentarzy i wkładów, które naruszają poszanowanie godności osoby, które są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodości lub dzieciństwu, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub które jego zdaniem nie nadawały się do publikacji. W każdym przypadku CARMELITAS MISIONERAS nie będzie odpowiadać za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów ani innych narzędzi umożliwiających uczestnictwo.

4. PEWNOŚĆ DANYCH PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Niektóre z oferowanych usług wymagają uprzedniej rejestracji Użytkownika, do korzystania z której należy zarejestrować się jako Użytkownik serwisu CARMELITAS MISIONERAS, po zapoznaniu się i wyraźnej akceptacji, w momencie przed rejestracją do usługi, warunków rejestracja i Polityka prywatności.

Wszystkie informacje podane przez Użytkownika muszą być zgodne z prawdą. W tym celu Użytkownik gwarantuje autentyczność wszystkich danych, które przekazuje w wyniku wypełnienia formularzy niezbędnych do rejestracji i dostępu do niektórych usług. Obowiązkiem Użytkownika będzie również stałe aktualizowanie wszelkich informacji przekazywanych firmie CARMELITAS MISIONERAS, tak aby zawsze odpowiadały one rzeczywistej sytuacji Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie złożone nieprawdziwe lub niedokładne oświadczenia oraz za szkody wyrządzone firmie CARMELITAS MISIONERAS lub osobom trzecim w wyniku dostarczonych informacji.

Każdy, kto wysyła komunikaty do tej witryny lub do jej właścicieli, ponosi odpowiedzialność za ich treść, również za ich prawdziwość i dokładność, dlatego CARMELITAS MISIONERAS nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści wprowadzane przez osoby trzecie. Jednak zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 ustawy 34/2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, CARMELITAS MISIONERAS udostępnia wszystkim użytkownikom, władzom i siłom bezpieczeństwa czynną współpracę przy wycofywaniu lub W przypadku zablokowania wszystkich treści, które mogą wpływać lub naruszać ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że ​​w serwisie znajdują się treści, które mogą podlegać takiej klasyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściciela serwisu.

5. PRYWATNOŚĆ

 CARMELITAS MISIONERAS jest zgodny z Ustawa organiczna 3/2018 z dnia 5 grudnia XNUMX r., Ochrona danych osobowych i gwarancja praw cyfrowych oraz Europejskie rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w tej sprawie, a także prowadzi Politykę Prywatności danych osobowych, która opisuje głównie sposób wykorzystania danych osobowych przez CARMELITAS MISIONERAS, Użytkownik jest szczegółowo informowany o okolicznościach istotne z tego wykorzystania i środków bezpieczeństwa, które są stosowane do Twoich danych osobowych, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Firma CARMELITAS MISIONERAS będzie mogła używać plików „cookie”. „Pliki cookie” to pliki tekstowe, które komputery wysyłają na dysk twardy, aby zapewnić komputerowi szybszy dostęp do wybranej strony internetowej. Celem „ciasteczek” firmy CARMELITAS MISIONERAS jest personalizacja usług, które Państwu oferujemy, poprzez dostarczanie informacji, które mogą Państwa zainteresować. Pliki „cookie” nie pobierają informacji z Twojego komputera ani nie określają, gdzie jesteś. Jeśli mimo to nie chcesz, aby plik „cookie” był instalowany na Twoim dysku twardym, prosimy o skonfigurowanie przeglądarki komputera tak, aby ich nie odbierała. . Zwracamy jednak uwagę, że w każdym przypadku jakość działania serwisu może ulec pogorszeniu.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

CARMELITAS MISIONERAS samodzielnie lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, a także do zawartych w niej elementów (na przykład obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty; znaki towarowe lub logotypy, kombinacje kolorów, struktura i projekt, dobór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego obsługi, dostęp i użytkowanie itp.), których właścicielem jest firma CARMELITAS MISIONERAS lub jej licencjodawcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy postanowień artykułów 8 i 32.1 akapit drugi Prawa własności intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie i publiczne komunikowanie, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części danych jest wyraźnie zabronione. zawartość tej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia CARMELITAS MISIONERAS. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez CARMELITAS MISIONERAS. Możesz przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub na jakimkolwiek innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, modyfikowania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronach CARMELITAS MISIONERAS.

7. KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI WITRYNY

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Witryny ani usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z Witryny.

Użytkownik, który działa przeciwko wizerunkowi, dobremu imieniu lub reputacji CARMELITAS MISIONERAS, a także ktokolwiek wykorzystuje projekty, logo lub zawartość Witryny nielegalnie lub w sposób oszukańczy i / lub w jakikolwiek sposób narusza prawa własności intelektualnej i przemysłowej do Witryny lub jej treści i usług tego samego, będą odpowiadać przed CARMELITAS MISIONERAS za swoje działania. W celach przewidzianych w niniejszym dokumencie przez treści, bez ograniczenia tej listy, należy rozumieć teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologię, oprogramowanie, linki i inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, a także ich projekt graficzny i kody źródłowe. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:

a) reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w inny sposób publicznie komunikować, przekształcać lub modyfikować Treści, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone

b) usuwać, manipulować lub w jakikolwiek sposób zmieniać „prawa autorskie” i inne dane umożliwiające identyfikację zastrzeżenia praw firmy CARMELITAS MISIONERAS lub jej właścicieli.

8. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

CARMELITAS MISIONERAS w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą spowodować np. Błędy lub pominięcia w treści, brak dostępności portalu lub przenoszenie wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych, aby tego uniknąć.

9. MODYFIKACJE

 CARMELITAS MISIONERAS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, które uzna za stosowne w swoim portalu bez uprzedzenia, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści i usług świadczonych za jego pośrednictwem, jak i sposobu ich prezentacji lub lokalizacji. na swoim portalu.

10. LINKI

W przypadku, gdy na stronie carmelitasmisioneras.org znajdują się linki lub hiperłącza do innych witryn internetowych, CARMELITAS MISIONERAS nie będzie sprawować żadnej kontroli nad tymi witrynami i treściami. W żadnym wypadku firma CARMELITAS MISIONERAS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek łącza należącego do strony internetowej osoby trzeciej ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, zakresu, prawdziwości, ważności i zgodności z konstytucją jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z wymienionych hiperłącza lub inne strony internetowe.

Podobnie uwzględnienie tych zewnętrznych połączeń nie będzie oznaczać żadnego rodzaju stowarzyszenia, fuzji lub udziału w powiązanych podmiotach.

 

11. PRAWO WYKLUCZENIA

CARMELITAS MISIONERAS zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do portalu i / lub usług oferowanych bez uprzedzenia, na własne żądanie lub przez stronę trzecią, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

12. OBOWIĄZKI SPÓŁKI

 12.1 Niewłaściwe korzystanie z witryny

CARMELITAS MISIONERAS stworzył portal internetowy www.carmelitasmisioneras.org w celu rozpowszechniania swojej działalności i ułatwiania dostępu do jej usług, ale nie może kontrolować korzystania z niej w sposób inny niż określony w niniejszej Informacji prawnej; W związku z tym za dostęp do Witryny i prawidłowe wykorzystanie zawartych w niej informacji odpowiada osoba wykonująca te czynności, a firma CARMELITAS MISIONERAS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niezgodne z prawem lub niedbałe wykorzystanie jej przez Użytkownika, ani za wiedzę, że Nieupoważnione osoby trzecie z klasy, warunków, cech i okoliczności korzystania z Witryny i usług przez Użytkowników. Podobnie CARMELITAS MISIONERAS nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z podszywania się użytkownika pod osobę trzecią w jakiejkolwiek komunikacji za pośrednictwem Witryny.

12.2 Wykorzystanie zawartości

CARMELITAS MISIONERAS udostępnia całą zawartość swojej Strony w dobrej wierze i dołoży wszelkich starań, aby były one stale aktualizowane i aktualne; Jednakże CARMELITAS MISIONERAS nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za korzystanie lub dostęp dokonywany przez Użytkowników poza zakresem, do którego skierowana jest Witryna, za których ostateczną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Wirus 12.3

 CARMELITAS MISIONERAS zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania Użytkownikowi braku wirusów, robaków, koni trojańskich i podobnych elementów na swojej Stronie. Jednak środki te nie są niezawodne i dlatego nie można w pełni zagwarantować braku takich szkodliwych elementów. W konsekwencji CARMELITAS MISIONERAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyrządzić Użytkownikowi.

12.4 Awarie technologiczne

Firma CARMELITAS MISIONERAS zawarła wszystkie niezbędne umowy w celu zapewnienia ciągłości swojej Witryny i dołoży wszelkich starań, aby nie ulegać przerwom, ale nie może zagwarantować braku awarii technologicznych ani stałej dostępności Witryny i usług w niej zawartych W związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą być spowodowane brakiem dostępności i brakami dostępu spowodowanymi rozłączeniami, awariami, przeciążeniami lub spadkami sieci, których nie można przypisać firmie CARMELITAS MISIONERAS.

13. OGÓLNE

CARMELITAS MISIONERAS będzie ścigać naruszenie niniejszych warunków, a także wszelkie niewłaściwe korzystanie ze swojego portalu, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą odpowiadać jej na mocy prawa.

14. ZMIANA OBECNYCH WARUNKÓW I CZASU TRWANIA

 CARMELITAS MISIONERAS może w każdej chwili zmodyfikować warunki określone w niniejszym dokumencie, które zostaną należycie opublikowane w takiej postaci, w jakiej się tu pojawiają. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie zależała od ich narażenia i będą obowiązywać do czasu ich modyfikacji przez innych należycie opublikowanych.

15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Relacje pomiędzy CARMELITAS MISIONERAS a UŻYTKOWNIKIEM będą regulowane przez aktualne hiszpańskie przepisy, a wszelkie kontrowersje będą kierowane do sądów i trybunałów miasta Madrytu.

 

Kontakt

The Misjonarze karmelitańscy Jesteśmy w krajach 39 na całym świecie.

Aby skontaktować się z General House:

Kalendarz

Styczeń 2021

Lun Marzec poślubić Jue rywalizować sob Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Możesz być zainteresowany

Cytuje logo uniwersytetu mistyka Cytuje logo uniwersytetu mistyka Logo strony Cipecar w kolorze białym Logo strony Watykanu

Subskrypcja biuletynu

Pudełko Holler