Ang pag-eendorso ng pananakit ng kanyang mga kapatid, maingat sa katotohanan ng mundo, pakikinig sa pag-iyak ng mga mahihirap, ang misyonerong Carmelite ay lumabas sa pangako ng pagkakaisa, upang makilala ang kanyang mga kapitbahay.