Podpis e-mail

Plik HTML z kodem podpisu elektronicznego. Musi on zostać zaktualizowany o dane osobowe każdej siostry.
pl_PLPL